AZERBAIJAN

Röya Shafaggatzada BC1 female

Sona Aghayeva BC2 female
Orkhan Karimov BC2 male

Khayal Islamov BC4 male